Recent Uploads # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Kreyol translation English translation

1 2 ... 4 5 6 7 8 9 10 ... 47 48

Damballa - Damballa Wedo Toukan Mwen
Date: 2020-07-01 19:01:55

Damballa Wedo toukan mwen
Ayida Wedo maitress Kay
Damballa Weod toukan mwen
Ayida Wedo matiress Kay
M’prale nan so
Le ma retournen sa ka resevwa mwen
M’prale nan so
La ma retouren sa ka resevwa mwen


Record now!

My Damballa Wedo toukan
Ayido Wedo, lady of the house
My Damballa Wedo toucan
Ayida Wedo, lady of the house
I'm going to jump
I'm coming back, get me
I'm going to jump
On my way back, get me

By Mambo By James
Ezili - Erzulie Ou Nan Lwil Ou
Date: 2020-07-01 19:01:07

Erzulie ou nan lwil ou, ou konprann tout bagay fasil
Ti Zilie afèw bon, ou konprann afè tout fanm bon
Lè w konprann pou w fèm ekzijans Ezulie ma chere m ap fout ou on kout pye
Ti zwazo ou wè kap vole se pa byen chita li byen chita

Erzulie sa ou vle? Ou mande mwen kabann mwen ba ou l
Ti Zulie sa ou vle, ou mande mwen amwa mwen ba ou
Karese Zilie, miyonnen zilie , dòlote Zili jus k ale
Papiyon mande irondèl pote la frechè konn karese

Erzulie gade m byen pa konprann mwen menm se papa w
Ti Zilie ou wè m byen piga w konprann mwen menm se papa w
Ou mande m kabann, ou mande m amwa
Men kounye a ou vin mande m chato
Ala fin ou voye m vole pou lapolis ta kale bounda mwen (Repeat)


Record now!

Erzulie you in your oil, you understand everything easy
Little Zilie is pretty good, you know quite good women
When you understand the firm Ezulie requirement, I'm afraid I'll be kicking you
The bird you see flying is not quite well located

Erzulie what you want? You asked my bed to give it to you
Small Zulie what you want, you ask me your wardrobe
Karis Zilie, joins zilie, pampered Zili jus k ale
Butterflies ask swallows to carry the coolest cats

I look carefully at understanding that I am your father
Little Zilie you see I do not understand that I am your father
You ask my bed, you ask me wardrobe
But now you ask me the castle
How did you send me to fly to police to pull my butt (repeat)

By fredason
Kalfou - Kafou O! Se Ou Ki Mama Mwen
Date: 2020-07-01 18:58:31

Kafou O!
Se ou ki mama mwen, Se ou ki papa mwen
Kafou O!
Se ou ki mama mwen, Se ou ki papa mwen,
Se ou ki ba mwen tete,
Se ou ki ba mwen lave,
Pa kite mwen yo wont ta O,
Devan sobadji lwa yo


Add to Collection
3 Song Quality Vote(s)

Kalfou O!
You are my father, you are my mother
Kalfou O!
You are my mother, you are my father
You take care of my head,
You wash me
Dont let them put shame on me
under the sacred room of the spirits

By Mambo Vye Zo By Houngan Kris By Mambo Vye Zo
Ayizan - Ayizan, Danbala Zanj Yo
Date: 2020-07-01 18:57:18

Ayizan, Danbala zanj yo!
Ayizan, Danbala Wèdo zanj yo!
Se yon Lwa k mete m isi a e!
Se yon Lwa k mete m isi!
Ayizan, Danbala Wèdo
Dan se zo!


Record now!

Ayizan, Danbala the angels!
Ayizan, Danbala Wèdo the angels!
Hey a Lwa put me here!
A Lwa put me here!
Ayizan, Danbala Wèdo
Teeth are bones!

By moe
Kouzen Zaka - Travay-o
Date: 2020-07-01 18:55:50

Travay-o, Zaka, travay-o
Travay sou tè-o
ak anba tè-o


Add to Collection
3 Song Quality Vote(s)

Work, oh, Zaka, work, oh!
Work on the earth
and under the ground!

By James By James By James
Gran Bwa - M Ale Nan Gran Bwa
Date: 2020-07-01 18:54:34

M al nan Gran Bwa, al chache fey
Le mwen rive mwen jwen twa zom O!
Al nan Gran Bwa, al chache fey
Le mwen rive mwen jwen twa zom O!
Premye a, yon boutey nwa,
Dezyem nan, yon tet san ko,
Twazyem nan, yon asson nan men!
Se li ke wa, se li kap komande.


Add to Collection
5 Song Quality Vote(s)

I go to Big Woods, go looking for leaves.
When I get there, I find three men, O!
I go to Big Woods, go looking for leaves.
When I get there, I find three men, O!
The first, a black bottle,
The second, a head without a body,
The third, an asson in hand!
It is king, it commands.

By Mambo By Houngan Kris By Mambo
La Sirene - Sirene O, se Mwen-a Balenn O
Date: 2020-07-01 15:21:20

Sirene O, se mwen-k Balenn O (bis)
Pa gen anyen pase Bondye nan peyi-a
Sirene O, se mwen Balenn kap komande.


Add to Collection
2 Song Quality Vote(s)

O Sirene, it is I, the whale (repeat)
There is no one greater than Bondye in this country
O Sirene, it is I, the whale, who commands.

By andezo By andezo By andezo
Ezili Freda - Na Na Oh!
Date: 2020-07-01 15:20:38

Erzulie na na oh! Erzulie na na oh!
Erzulie nan na o ya ga sa [x2]

La rose pap rot e tu ton, soley pa rive,
La rose pap rot te tu ton, soley pa rive

Erzulie na na oh! Erzulie na na oh!
Erzulie nan na o ya ga sa [x2]


Add to Collection
3 Song Quality Vote(s)

Erzulie na na oh! Erzulie na na oh!
Erzulie nan na o ya gas a!
Erzulie na na oh! Erzulie na na oh!
Erzulie nan na o ya gas a!
The Rose will rot and not sole the glass,
The Rose will rot was not sole eve!
Erzulie na na oh! Erzulie na na oh!
Erzulie nan na o ya gas a!
Erzulie na na oh! Erzulie na na oh!
Erzulie nan na o ya gas a!

By Houngan Liam By Houngan Liam By Mambo
Gran Alouba - Gran o Rélé
Date: 2020-07-01 15:13:09

Gran·n-o rele Gran·n-o
Gran·n-o, rele Gran·n-o
o, Gran·n-Alouba lonje men bay Zanfan layo


Record now!

Gran · n-o is called Gran · n-o
Gran · n-o, called Gran · n-o
o, Gran · n-Alouba reaches out to the children of layo

By fredason
Agwe - Agwe Tawoyo Pa Presse
Date: 2020-07-01 15:11:52

Agwe Tawoyo pa presse o, Agwe Tawoyo pa presse anba moun sa Je'm la ma'p gade o
Agwe Tawoyo pa presse o, Agwe Tawoyo pa presse anba moun sa Je'm la ma'p gade o
Sak vle di byen jem la jem la, Sak vle di mal jem la jem la, Agwe Tawoyo pa presse o, Agwe Tawoyo pa presse anba moun sa o jem la map gade ?!!!


Add to Collection
3 Song Quality Vote(s)

Agwe Tawoyo is not pressed, Agwe Tawoyo is not pressed down by someone I'm looking at
Agwe Tawoyo is not pressed, Agwe Tawoyo is not pressed down by someone I'm looking at
What does it mean to the jem, What does it mean to jem the jem, Agwe Tawoyo do not press, Agwe Tawoyo does not press down those people or the map look !!

By Kirill The Magus By XxkingxX By fredason

1 2 ... 4 5 6 7 8 9 10 ... 47 48