Recent Uploads # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Kreyol translation English translation

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 47 48

Legba
Date: 2016-06-01 04:44:09

Manje Legba sou dife, lap boukannen.
Sèvis la pral konmanse o


Record now!

Legba's food is on the fire, cooking
The service is going to begin!

By James By James
Nago
Date: 2016-06-01 04:42:08

Salye Nago Obatala !
Mèt la rive Obatala.
Salye Nago Obatala.
Mèt la rive Obatala.
Li lè, li tan Obatala!
Li lè, li tan Obatala!
Salye Nago
O Nago rive o!


Record now!

Greet Nago Obatala!
The master has arrived Obatala!
Greet Nago Obatala.
The master has arrived Obatala.
It is time, it is time Obatala!
It is time, it is time Obatala!
Greet Nago,
Oh Nago has arrived !

Nago mwen l a Nago e
Date: 2016-06-01 04:42:08

Nago mwen la Nago e!
Nago mwen la Nago e!
Nou prale wè li
Isi n'ap pase wè w
Nou prale wè li
Isi n'ap pase wè w


Record now!

Hey Nago I am here Nago!
Hey Nago I am here Nago!
We are going to see him.
We will come visit you here
We are going to see him
We will come visit you here

Papa Ogou
Date: 2016-06-01 04:42:08

Anye Papa Ogou e!
Anye Papa Ogou e e e!
Anye Papa Ogou e!
O twa mouchwa pou m mare vant mwen.
Anye Papa Ogou e!
Anye Papa Ogou e e e!
Anye Papa Ogou e!
M bezwen twa mouchwa pou m mare vant mwen.


Record now!

Oh yeah hey Papa Ogou!
Oh yeah hey hey hey Papa Ogou!
Oh yeah hey Papa Ogou!
Oh three scarves to bind my stomach.
Oh yeah hey Papa Ogou!
Oh yeah hey hey hey Papa Ogou!
Oh yeah hey Papa Ogou!
I need three scarves to bind my
stomach.

Agawou
Date: 2016-06-01 04:42:08

Pran la mete la pou mwen.
Pran la mete la pou mwen.
Agawou konble,
Nou pa sèvi Dyab ankò.
Pou aprann la mete la pou mwen' m prale!


Record now!

Take it all and put here for me.
Take it all and put here for me.
Agawou is filled,
We no longer serve the spirits.
To learn here put it here so that I can go!

Danbala Wèdo
Date: 2016-06-01 04:42:08

Woule m a woule,
Danbala Wèdo!
Woule m a woule Danbala!
Men Lwa koulèv o


Record now!

I will roll on the ground
Danbala Wèdo!
I will roll on the ground Danbala!
Oh here is the snake Lwa.

Loko
Date: 2016-06-01 04:42:08

Loko anye ! Loko anye Ki Loko sa ?
M'pral chache paran wen
M'pral chache fanmi wen
Atiassou ki bò ou prale ?
Mwen prale nan peyi Guéléfré


Record now!

Loko anye! Loko anye!
What Loko?
I'll get my parents
I'll get my family
Atiassou which side are you?
I go to the country of Guéléfré.

Ezili
Date: 2016-06-01 04:39:31

Gran·n-Ezili... Doba-e
n'ape pale yo, yo pa vle koute!
o, Gran·n-Ezili Doba-e
n'ape pale yo, yo pa vle koute!
nou te pale ti moun yo...
nou te pale zanfan layo...
o, Gran·n-Ezili Doba-e
nou t'ape pale... -yo pa't vle koute!


Record now!


Click here to translate to english

rélé
Date: 2016-06-01 04:39:31

Gran·n-o rele Gran·n-o
Gran·n-o, rele Gran·n-o
o, Gran·n-Alouba lonje men bay Zanfan layo


Record now!


Click here to translate to english

lwa
Date: 2016-06-01 04:39:31

Jan w wè m piti an, m sèvi gwo lwa.
Nan demanbre m lakou lakay
granmoun: granmoun, timoun, timoun.


Record now!

You may see me as puny, but I serve great lwa.
In my family’s Vodou ceremony in the home yard
of the elders: elders, children, children.

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 47 48