Recent Uploads # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Kreyol translation English translation

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 47 48

Èzili
Date: 2017-03-10 13:14:14

Èzili o Achade Lwa mwen !
Danbala Wèdo sa rèd o!
Èzili o Achade Lwa mwen
Danbala Wèdo sa rèd o!
Pa manje kokoye.
Pa fimen sigarèt.
Pa manje kokoye.
Pa fimen sigarèt.
Pa manje anana.
Kouman lajan m fè manke?


Add to Collection
0 Song Quality Vote(s)

Oh my Lwa Ezili Achade!
Danbala Wèdo it is hard to bear!
Oh my Lwa Ezili Achade!
Danbala Wèdo it is hard to bear!
Don’t eat coconuts.
Don’t smoke cigarettes.
Don’t eat coconuts.
Don’t smoke cigarettes.
Don’t eat pineapples.
How come my money is missing?

By XxkingxX
Agarou
Date: 2017-03-10 13:13:14

Agarou de, ala yon domaj o, li se yon fanm
Agarou de, ala yon domaj o, li se yon fanm
Sil pate yon fanm, Agarou
Li ta tire kanno'l devann sogbagi a!


Add to Collection
0 Song Quality Vote(s)

Agarou two, what a damage oh, she is a woman
Agarou two, what a damage oh, she is a woman
Lash patties woman, Agarou
It would shoot cannons under sogbagis!

By Kirill The Magus By Christain By anthonyvr
Siné Kouzin
Date: 2017-03-10 13:04:49

Pap maryé ak Siné, Pap plasé ak Siné o Siné
Siné voyé rélé mwen
Siné voyé chaché mwen
zanmi kamarad si oué Siné pasé ba li chez pou mwen


Add to Collection
0 Song Quality Vote(s)

Pope married Sine, Pope placed and Sine Sine o
Sine summoning me
Sine sent me
friends comrades if warning signs Sine than give it inflicts me

By Martineducteil By Martineducteil By anthonyvr
Ogou
Date: 2017-03-10 13:03:14

Papa Ogou bonswa aaa
Bonswa zanfan la yo oo
Papa ogou bonswa mwem soti gelefre koman nou ye eee.


Add to Collection
0 Song Quality Vote(s)

father Ogou good evening a,
good evening to the children
papa ogou good evening I come from gelefre how are you all eee

By Matinik By Matinik By kat love
Ayizan Danbala
Date: 2016-11-22 11:40:44

Ayizan, Danbala zanj yo!
Ayizan, Danbala Wèdo zanj yo!
Se yon Lwa k mete m isi a e!
Se yon Lwa k mete m isi!
Ayizan, Danbala Wèdo
Dan se zo!


Record now!

Ayizan, Danbala the angels!
Ayizan, Danbala Wèdo the angels!
Hey a Lwa put me here!
A Lwa put me here!
Ayizan, Danbala Wèdo
Teeth are bones!

By Christain
Ezili
Date: 2016-11-22 10:45:24

Sou lanmè mwen tandé tiré
Mwen mande sa ki genyen
Batiman Agouet Aroyo dérapé
Batiman koki lanmè dérapé
Ezili malad O
Fòke m'al trété-l O
Ezili malad O
Fòke m'al géri-l O


Add to Collection
1 Song Quality Vote(s)


On the sea I hear fire
I ask why
The boat takes off Agouet Aroyo
The boat of sea shells takes off
Erzulie is sick
I need to heal
Erzulie is sick
I have the cure

By heraclesmenezes
Èzili
Date: 2016-11-19 23:57:47

Gran Èzili
Do ba e
Yo te pale
Ou pa vle koute nou.
Mwen di Gran Èzili
Do ba e
Yo te pale
Ou pa v'le koute nou.
Te pale o ase!
Ago e!
Yo te pale o ase mèt o.
Mwen di Gran Èzili
Do ba e
Yo te pale
Ou pa vle koute nou


Record now!

Great Ezili
Aside and
They spoke
You do not want to listen to us.
I say Great Ezili
Aside and
They spoke
V'le You do not listen to us.
Spoke enough o !
Ago Ouch!
They spoke enough o o meter .
I say Great Ezili
Aside and
They spoke
You do not want to hear you

By angelsalazar
Damballah Wèdo
Date: 2016-06-01 04:44:09

Damballah Wèdo se koulèr dlo!
Chèche Damballah, k bò w a wè li?
Papa Damballah SE koulèr dlo,
Li plonje anba dlo!


Record now!

Damballah Wèdo is the water snake!
Look for Damballah, where will you see him?
Papa Damballah is the water snake,
He dives under the water.

By elenalouna By elenalouna
Ogoun
Date: 2016-06-01 04:44:09

Si ou wè m malere, pa kritike mwen.
Si ou wè m bwè kleren, pa fawouche mwen.
Se yon lwa Ogou
kap fè m pase mizè sa.
Li vle m sèvi l, men m poko vle sèvi l


Record now!

If you see that I’m poor, don’t criticize me.
If you see that I’m drinking kleren, don’t harass me.
It’s an Ogou lwa
who is making me endure misery like this.
He wants me to serve him, but I don’t want to serve.

By James By James
Simbi Andezo
Date: 2016-06-01 04:44:09

Simbi Andezo sa yo di moun?
Simbi Andezo sa ya fe mwen?
Sa ya dim?
Mwen prale lan simitye
Mwen prale chache pwen mwen
Mwen prale chache pwen makaya
Mwen prale chache pwen simbi andezo
Mwen prale chache anba neg
Mwen prale chache pwen


Record now!

Simbi Andezo what do they tell people
Simbi Andezo what will they do to me
They tell me?
I'm going the cemetary
I'm going to find my pwen
I'm going to find Makaya's owen
I'm going to find Simbi Andezo's pwen
I'm going to look over there, man
I'm going to find a pwen

By James By James

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 47 48